Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλέα γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι' ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.

Herodotou Halikarnassos histories apodeixis hede os mete ta genomena ex anthropon to khrono exitela genetai, mhte erga megala te kai thomasta, ta men Hellesi, ta de barbaroisi apodekhthenta, aklea genetai, ta te alla kai di' hen aitien epolemhsan alleloisi.

This is the display of the inquiry of Herodotus of Halicarnassus, (written) in order that the deeds of men not be forgotten in time, and so that the great and amazing deeds, those that were displayed by the Greeks and the barbarians, not be uncelebrated, especially the cause for which they went to war against each other.